Toepasselijkheid:
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten van de vennoot onder firma met beperkte aansprakelijkheid Proud Packaging, statutair gevestigd te Leeuwarden, Nederland. Algemene inkoopvoorwaarden van een (potentiële) contractpartij (hierna: Opdrachtgever) aan Proud Packaging worden uitdrukkelijk in alle gevallen van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Proud Packaging en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. In het geval de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vertaald is en blijft uitsluitend de tekst van de Nederlandse versie maatgevend.

 

Aanbod en aanvaarding:
Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel te worden opgevat. Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod en schriftelijke bevestiging van de opdracht door Proud Packaging, dan wel nadat door Proud Packaging een begin met de uitvoering is maakt. Opdrachtgever kan het aanbod accepteren gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening van het aanbod behoudens een andere expliciet vermelde aanvaardingstermijn. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, dient de factuur van Proud Packaging te worden beschouwd als opdrachtbevestiging. Elke overeenkomst wordt door Proud Packaging aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – en zulks uitsluitend ter beoordeling van Proud Packaging – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen. Mondelinge toezeggingen zijn slechts bindend, indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen alsmede de noodzakelijke extra werkzaamheden als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens of onvoldoende medewerking van Opdrachtgever gelden als meerwerk en komen als zodanig dan ook voor rekening van Opdrachtgever. Alle bescheiden betrekking hebbend op door Proud Packaging gedane offertes zijn en blijven eigendom van Proud Packaging en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook.

 

Prijzen en kosten:
Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen, accijnzen en invoerrechten, doch dienen inclusief BTW en/of andere heffingen, accijnzen en invoerrechten te worden betaald. De door Proud Packaging opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf Proud Packaging geldende normale arbeidstijden. Proud Packaging is gerechtigd een 2,5% betalingskrediet in rekening te brengen. Uitsluitsel in geval van betaling voor de afgesproken betalingstermijn kan de betalingskrediet in mindering worden gebracht op het factuurbedrag. Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, dan is Proud Packaging gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigingen en is deze te vorderen in dezelfde termijnen als waaraan de oorspronkelijke prijs opeisbaar is gesteld. Indien de toepassing van het voorgaande mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is Opdrachtgever éénmalig gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen nadat Opdrachtgever van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden.

 

Toelaatbare afwijkingen t.o.v. de orderbevestiging:
Ten opzichte van de in de orderbevestiging vermelde specificaties zijn de navolgende afwijkingen zowel naar boven als naar beneden toelaatbaar. Ter beoordeling van het feit of die afwijkingen overschreden zijn, zal het gemiddelde van het in totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere eigenschappen dan waarvoor hierna de toelaatbare afwijkingen zijn genoemd, zullen toelaatbaar zijn de bij eerdere levering toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen. Indien een minimum- of maximumwaarde is overeengekomen dan is de dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.

A – Hoeveelheid:
De toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid bedragen:

 • Partijen van minder dan 500 kg 25%
 • Partijen van 501 kg t/m 1.000 kg 20%
 • Partijen van 1.001 kg t/m 2.500 kg 15%
 • Partijen van 2.501 kg of meer 10%

Indien per eenheid is verkocht:

 • Partijen van minder dan 50.000 eenheden 25%
 • Partijen van 50.001 eenheden t/m 200.000 eenheden 15%
 • Partijen van 200.001 eenheden of meer 10%

Indien per lengte is verkocht, bedraagt de toelaatbare afwijking van de overeengekomen totale lengte van de partij 10%

Onder partij wordt verstaan de overeengekomen hoeveelheid in soort, kwaliteit, kleur en uitvoering. Indien een minimum- of maximum hoeveelheid is overeengekomen is het dubbele percentage naar boven respectievelijk beneden toelaatbaar. Wordt een partij door Opdrachtgever in verschillende fabricagepartijen onderverdeeld, dan gelden bovengenoemde percentages voor de verschillende fabricagepartijen. Indien is overeengekomen dat een partij wordt verdeeld over een aantal colli met een bepaling omtrent gewicht, aantal of lengte per colli, dan is zodanig bepaling geheel vrijblijvend en gelden bovengenoemde percentages voor de gehele partij. Bij toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid wordt de feitelijk geleverde hoeveelheid aan de wederpartij in rekening gebracht.

B – Kleur:
Afwijkingen van de overeengekomen kleur(en) zijn toelaatbaar, mits voor zover deze bij de toegepaste productiemethoden voorkomen hadden kunnen en moeten worden. Wijzigingen in de samenstelling van kleuren, mede door gebruik van milieuvriendelijkere inkten of verven, alsmede de ondergronden/ materialen waarop gedrukt wordt, kunnen van invloed zijn op de uiteindelijk kleur die overblijft op de te drukken onder-grond / materiaal. De houdbaarheid van kleuren kunnen derhalve niet worden gegarandeerd.

C – Dikte en gramgewicht:
De toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen dikte en gramgewicht bedragen voor:

 • Aluminiumfolie (al dan niet bestanddeel van een ander product) 8%
 • Kunststoffilm 10%
 • Andere materialen 15%

D – Formaat:

D.1 – De toelaatbare afwijkingen van het overeengekomen formaat bedragen voor:
Vellen, geperst, niet gesneden papier:

 • in lengte en breedte 1% met een minimum van 5 mm

Kunststoffilm:

 • in lengte t/m 499 mm 8 mm
 • in lengte vanaf 500 mm t/m 999 mm 15 mm
 • in lengte vanaf 1.000 mm en meer 20 mm
 • in breedte t/m 199 mm 5 mm
 • in breedte vanaf 200 mm en meer 2,5%

Andere materialen:

 • in lengte en breedte 1,5 mm

Rollen kunststoffilm:

 • in breedte t/m 199 mm 5 mm
 • in breedte vanaf 200 mm en meer 2,5%

Ook voor precisierollen zijn bovenstaande afwijkingen toelaatbaar, mits voor zover anders is overeengekomen.

D.2 – De toelaatbare afwijkingen voor het overeengekomen gramgewicht bedraagt voor:

 • Papier t/m: 39 gr/m2 8%
 • Papier 40 gr/m2 t/m 59 gr/m2 5%
 • Papier 60 gr/m2 en hoger 4%

D.3 – De toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen dikte bedraagt voor:

 • Kunststoffilm: 10%
 • Aluminiumfolie (al dan niet bestanddeel van een ander product) 8%
 • Andere materialen 15%

D.4 – De toelaatbare afwijkingen van het overeengekomen formaat bedraagt voor:

 • Papier op rollen 0,5% met een minimum van 3 mm Papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (in lengte en breedte)
 • Kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5mm Kunststoffilm op rollen vanaf 200 mm breed 2,5%
 • Zakken van papier of uit kunststoffilm: in uitgeslagen breedte 3,5% in uitgeslagen lengte 3,5%
 • Draagtassen van papier of uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte 5% in uitgeslagen lengte 5%

Bij maataanduidingen van draagtassen, vervaardigd uit kunststoffilm, geldt als formaataanduiding steeds de bruto breedte, respectievelijk lengte, dus sealnaden meegerekend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

D.5 – De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter bedraagt 3 cm Een beperkt aantal zgn. restrollen mag een kleinere diameter hebben.

Betaling:
Voor iedere (gedeeltelijke) levering wordt een factuur gemaakt en toegezonden. Proud Packaging is gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat voorafgaand aan de levering een voorschot van het totale orderbedrag wordt gedaan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever te geschieden op een door Proud Packaging vermeld rekeningnummer, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook. Verrekening van Opdrachtgever is op geen enkele wijze toegestaan. Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Proud Packaging is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan Opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6 119a BW in rekening worden gebracht, te vermeerderen met een rente van 1% per maand. Opdrachtgever is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Proud Packaging ter inning van haar vordering alsook t.b.v. de bewaring van haar rechten worden gemaakt. Onder gerechtelijke kosten worden in ieder geval verstaan declaraties van advocaten, procureurs, deskundigen en al degenen die Proud Packaging heeft opgedragen behulpzaam te zijn bij de invordering c.q. aan wie Proud Packaging heeft opgedragen terzake procedures te voeren, ook al zijn die betreffende declaraties eventueel hoger dan de som, welke de rechter in de procedure heeft begroot wegens kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Onder buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties en nota’s van (rechts)kundige adviseurs, incassobureaus, deurwaarders en al degenen die Proud Packaging heeft opgedragen Proud Packaging behulpzaam te zijn bij de invordering buiten rechte. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij ten minste gesteld op 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde BTW. Proud Packaging behoudt zich het recht voor in de voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen c.q. de overeenkomst te ontbinden. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van Opdrachtgever. Proud Packaging is ook na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te bedingen voor de nakoming van de financiële verplichtingen jegens Proud Packaging indien Proud Packaging goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Proud Packaging niet of niet tijdig zal nakomen. Indien en zolang Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Proud Packaging gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is gehouden om Proud Packaging onverwijld kennis te geven van beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken, aanvraag tot faillissement, surseance van betaling of aanvraag tot schuldsanering en van alle omstandigheden of gebeurtenissen die voor Opdrachtgever en/of Proud Packaging van nadelige invloed kunnen zijn op de regelmatige uitvoering van de overeenkomst. Proud Packaging is ten alle tijde gerechtigd op alle geld waardeerbare vorderingen van Opdrachtgever aan Proud Packaging te verrekenen met vorderingen van zowel Proud Packaging, alsmede alle op enigerlei wijze aan Proud Packaging gelieerde ondernemingen op Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder Opdrachtgever in die zin van lid 10 mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

Leveringstermijn:
Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief en nimmer fataal. De leveringstermijn gaat in na bevestiging door Proud Packaging van de order van Opdrachtgever, doch niet eerder dan na ontvangst door Proud Packaging van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens én – indien overeengekomen – betaling door Opdrachtgever c.q. ter beschikkingstelling van de originele bankgarantie. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit andere met de order samenhangende overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting(en) is Proud Packaging gerechtigd, na Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, de uitvoering op te schorten, zonder dat Proud Packaging tot enige schadeloosstelling gehouden kan worden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de overeenkomst aldus is opgeschort, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Indien Proud Packaging na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever, waarbij Proud Packaging een redelijke termijn wordt gegund haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Opdrachtgever de betrokken overeenkomst slechts voor het gebrekkige gedeelte ontbinden c.q. opschorten, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade. Overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van overmacht geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op het nakomen van enige uit deze of uit andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch op het ontbinden van de overeenkomst. In geval van overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, kan van de partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden betaling van schadevergoeding worden gevorderd met inachtneming van de regels en beperkingen: De door Proud Packaging verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld op het bedrag van de door Opdrachtgever werkelijk geleden directe schade voor zover deze genoegzaam zal zijn aangetoond en de totale door Proud Packaging verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 2,5% van de voor de desbetreffende order overeengekomen prijs. Indien Opdrachtgever een verwachting afgeeft t.a.v. af te nemen zaken en Proud Packaging dientengevolge capaciteit reserveert, is Opdrachtgever gehouden tenminste 75% van de afgegeven verwachting daadwerkelijk af te nemen. Proud Packaging garandeert na acceptatie van de door Opdrachtgever afgegeven verwachting dat zij tot 120% daarvan kan leveren. Indien Opdrachtgever minder afneemt dan het hiervoor aangenomen minimum is Proud Packaging gerechtigd het verschil aan Opdrachtgever in rekening te brengen

Levering:
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering ingevolge de Incoterm EXW (af fabriek) met de uitdrukkelijke bepaling dat Proud Packaging op verzoek van de Opdrachtgever en/of op verzoek van diens vervoerder voor risico van de Opdrachtgever de zaken in het eerste transportmiddel zal inladen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Transportkosten en verzekeringen komen voor rekening van de Opdrachtgever. Het risico gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering. Proud Packaging heeft de keuze van verzending van het verkochte tenzij Proud Packaging tijdig, doch ten minste 24 uur voorafgaand aan de verzending een perfecte afzendorder van Opdrachtgever heeft ontvangen. Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn (bij levering op afroep de afroeptermijn) door de Opdrachtgever niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van Opdrachtgever en worden door Proud Packaging voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

Reclames:
Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te alle tijde in ontvangst te nemen en direct na levering te controleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid dan wel de zaken zijn geleverd schriftelijk aan Proud Packaging kenbaar te maken. Verborgen gebreken dienen binnen 10 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen 10 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever aan Proud Packaging. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk waarneembare gebreken direct op het ontvangstbewijs aan te tekenen en (in de algehele zin) Proud Packaging steeds alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek ter plekke naar vermeende gebreken. Geringe en/of in de branche gebruikelijk afwijkingen (waaronder in ieder geval afwijkingen in aantal tot 10% worden gerekend) en geringe, gebruikelijke of niet te vermijden verschillen in kwaliteit, kleur, afmetingen, dikte, gewicht e.d. kunnen nimmer grond van reclames opleveren. Indien een klacht ingevolge de hierboven genoemde bepalingen gegrond wordt bevonden, geldt dat Proud Packaging enkel en uitsluitend is gehouden de betreffende door Proud Packaging geleverde zaken kosteloos te vervangen binnen een redelijke termijn, in ieder geval afgestemd op haar normale bedrijfsprocessen. Indien Opdrachtgever niet binnen de in voorgaande genoemde termijnen heeft gereclameerd dan wel indien Opdrachtgever onverminderd over de geleverde zaken beschikt of heeft verwerkt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of deze overeenkomst ten dienste staan. In geval van reclames is Opdrachtgever niet gerechtigd om de voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens Proud Packaging op te schorten.

Medewerking door Opdrachtgever:
Opdrachtgever zal Proud Packaging steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Proud Packaging staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Proud Packaging in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Proud Packaging het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Proud Packaging is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Proud Packaging is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Eigendomsvoorbehoud:
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Proud Packaging, doch voor rekening en risico van Opdrachtgever, totdat alle financiële vorderingen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens deze overeenkomst dan wel enige andere met Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomstig geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake de huidige en toekomstige financiële vorderingen op Opdrachtgever van deze of soortgelijke overeenkomst(en) waaronder begrepen rente en kosten van invordering door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Tevens verkrijgt of behoudt Proud Packaging het eigendom van alle andere door haar geleverde zaken, alsmede van de zaken, waarop het eigendomsrecht van Proud Packaging verloren gaat door be– en/of verwerking, natrekking zaakvorming of op andere wijze, zolang de afnemer niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens haar heeft voldaan. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op eerste verzoek van Proud Packaging kosteloos te merken als eigendom van Proud Packaging en alle medewerking te verlenen aan maatregelen die Proud Packaging ter bescherming van haar eigendomsrecht wil treffen. Zolang Proud Packaging Opdrachtgever die bevoegdheid niet heeft ontzegd, kunnen de geleverde zaken door Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt , maar Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of (genots) recht of anderszins aan Proud Packaging onttrekken. Opdrachtgever is verplicht Proud Packaging onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op de Proud Packaging nog in eigendom toebehorende zaken. Opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Proud Packaging op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Proud Packaging te kennen geeft dit te wensen, door Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3.239 BW. tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Proud Packaging tegen Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Proud Packaging tekortschiet of Proud Packaging goede grond geeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Proud Packaging gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Alle eventueel dientengevolge ontstane kosten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien Proud Packaging de zaken als haar eigendom opeist, is de Opdrachtgever gehouden om Proud Packaging de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent Opdrachtgever reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.

Aansprakelijkheid:
De totale aansprakelijkheid van Proud Packaging wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken overeengekomen prijs. (excl. BTW) Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Proud Packaging in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen Proud Packaging niet is verzekerd en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had hoeven te zijn. Tevens zal de totale aansprakelijkheid van Proud Packaging nooit het bedrag van de voor de desbetreffende order overeengekomen prijs in totaal te boven gaan. Proud Packaging zal uitsluitend aansprakelijkheid kunnen gehouden worden voor die directe schade waarvoor zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard. Proud Packaging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet deugdelijke onderdelen van zaken, welke onderdelen zijn geproduceerd door een derde in opdracht van Opdrachtgever, indien en voor zover deze ondeugdelijkheid het gevolg is van onjuistheden respectievelijk onvolkomenheden in het door Opdrachtgever aan Proud Packaging verstrekte ontwerp, als ook voor inbreuken die dat ontwerp maakt op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Proud Packaging tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door Proud Packaging geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door Proud Packaging geleverde zaken.

Overmacht:
Iedere verplichting van Proud Packaging tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht, niet of niet behoorlijk mogelijk is. Onder overmacht van de zijde van Proud Packaging wordt in deze verstaan elke van onze wil onafhankelijke c.q. al dan niet voorziene en/of voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Proud Packaging kan worden gevergd. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) en onderaannemers van Proud Packaging en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht. De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen. Indien de nakoming langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen, bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden zonder dat Proud Packaging en Opdrachtgever daarbij over en weer tot schadevergoeding(en) zijn gehouden. Indien Proud Packaging bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Proud Packaging gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient Opdrachtgever die betreffende factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.

Ontbinding:
Indien:

A – Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Proud Packaging niet, niet tijdig of niet juist nakomt.

B – Opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aangevraagd of verleend is, toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) verzoekt of verleend.

C – op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Opdrachtgever (conservator) beslag is gelegd.

D – Opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt, (af)splitsing of fusie plaatsvindt of indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

E – Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een ander bedrijf.

F – de door Opdrachtgever aan Proud Packaging verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijk situatie: en/of Opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Proud Packaging heeft voldaan, heeft Proud Packaging het recht door het enkel plaatsvinden van hierboven vermelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 9 en/of enig bedrag door Opdrachtgever aan Proud Packaging verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Proud Packaging te allen tijde het recht om van Opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen. De bevoegdheid tot ontbinding heeft Proud Packaging eveneens, indien nakoming dermate bezwaarlijk is dat dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Teneinde Proud Packaging in het eerste lid genoemde recht tot terugname van de zaken te kunnen uitoefenen, verleent Opdrachtgever reeds nu voor alsdan aan Proud Packaging toestemming om de terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, daartoe te laten betreden. De kosten, voortvloeiend uit het terughalen van deze zaken komen voor rekening van Opdrachtgever.

Garantie:
Indien Proud Packaging ter uitvoering van haar verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, wordt een maximale garantie gegeven tot de garantie die de derde biedt. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken aan materialen of onderdelen die door of vanwege Opdrachtgever zijn voorgeschreven en/of ter beschikking gesteld en/of verzoek van Opdrachtgever aan Proud Packaging door een derde zijn vervaardigd. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik, waarvoor de voorgeschreven materialen en/of onderdelen zijn bestemd door Opdrachtgever. Aanspraak of garantie vervalt direct, indien de zaken niet, althans niet op deugdelijke wijze zijn behandeld, waaronder in ieder geval, doch niet beperkt tot, dient te worden verstaan schade die het gevolg is van:

A – ondeugdelijke opslag

B – ondeugdelijk transport

De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Proud Packaging voldoet. Behoudens de hierboven omschreven garantie gelden voor Proud Packaging geen andere verplichtingen tot reparatie of vervanging.

Tekeningen, drukmaterialen, e.d.:
Alle – al dan niet op verzoek van Opdrachtgever – door of in opdracht van onze gemaakte ontwerpen, tekeningen, clichés, prâgewalsen, litho’s, dia’s, stansvormen, diepdrukcilinders e.d. die niet afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van Proud Packaging. Zij moeten op ons verzoek onmiddellijk worden geretourneerd, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat de wederpartij hiermee in gebreke blijft. Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft kunnen de kosten van een bepaald ontwerp en de eventueel daaruit reeds vervaardigde drukmaterialen door ons aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Drukmaterialen die door of met toestemming van de wederpartij in gebruik zijn genomen worden geacht te zijn goedgekeurd. Indien reeds beschikbare drukmaterialen gedurende twee jaar niet opnieuw ten behoeve van drukwerk voor Opdrachtgever zijn gebruikt, is Proud Packaging gerechtigd deze drukmaterialen te vernietigen zonder Opdrachtgever hiertoe schriftelijk in kennis te stellen en tot enige vergoeding verplicht te zijn. Indien Opdrachtgever drukmaterialen etc. die zij heeft betaald in haar bezit wenst te krijgen, zal Proud Packaging hiervoor zorgdragen tegen de op dat moment geldende transport- en/of verzendkosten en hiervoor minimaal € 50,00 administratiekosten per geval in rekening brengen.

Intellectuele eigendomsrechten:
Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht betreffende door of in opdracht van ons vervaardigde ontwerp(en), tekening(en), dessins e.d. blijven eigendom van Proud Packaging, tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever is overgedragen. Proud Packaging neemt geen garantie op zich voor het bestaan van enig auteursrecht, reproductierecht of ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Proud Packaging voor alle gevolgen van eventueel gemaakte inbreuk op enig auteursrecht, reproductierecht of enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Toepasselijk recht:
Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weense Koopverdrag) is niet van toepassing. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Geschillenbeslechting:
Alle geschillen – daaronder begrepen welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of Proud Packaging zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland in het Arrondissement Leeuwarden.

SUP-toeslag en Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe wet van kracht waardoor onze koffiecups duurder worden. Dit komt door de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen en de bijbehorende SUP-toeslag die vanaf 2023 verplicht geheven wordt.

De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen en de bijbehorende SUP-toeslag zijn onderdeel van de SUP-richtlijn. De SUP-richtlijn (Single use plastics) betreft een aantal maatregelen om het plastic in zwerfafval terug te brengen. Al in 2021 zijn de eerste maatregelen doorgevoerd, de bekendste voor u is het SUP-logo dat verplicht op onze cups gedrukt wordt.

Dit jaar zijn daar dus nieuwe maatregelen bij gekomen: De Afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen en de SUP-toeslag. De SUP-toeslag is van toepassing op voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, die deels of geheel van plastic zijn gemaakt. Hier vallen ook onze kartonnen koffiebekers onder, het maakt daarbij niet uit of de coating van PLA (biologisch verkregen en afbreekbaar) is of niet. Als producent moeten wij aangifte doen van alle geproduceerde koffiecups en hoeveel coating daarop zit. Op basis van die gegevens moeten we een bijdrage betalen over alle SUP producten die wij op de markt brengen. Dit betekent dat wij zijn genoodzaakt deze kosten door te belasten aan onze klanten.

Wat zijn die kosten? De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen kent verschillende tarieven, afhankelijk van het soort materiaal. Het tarief voor onze koffiebekers is € 0,012/kg en is daarmee een vrij klein onderdeel van de kosten. De SUP-toeslag is iets meer, namelijk € 2,30 per 1000 koffiecups. Is dat alles? Ja en nee: In principe is dit alles, echter er is een addertje onder het gras: Aangezien de overheid de bron wil aanpakken worden klanten die ons de opdracht geven om bekers te bedrukken (met een logo of huisstijl) volgens de nieuwe regeling zélf gezien als de producent/importeur in plaats van de werkelijke producent. Om deze reden zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht. Zoals hierboven reeds toegelicht zullen zakelijke opdrachtgevers zélf zorg moeten dragen voor aangifte en afdracht. Dit kan bij het afvalbeheersfonds: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/aangifte-doen

Copyright 2023 Proud Packaging
Download hier onze privacyverklaring
Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid
De Kuinder 3-2
8444 DC Heerenveen
CAST Showroom 367
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies